Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6652/TCHQ-TXNK
V/v bổ sung thông tin sản phẩm

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Giải pháp điều khiển & Tự động hóa.
(L
ô C3, đường số 2, KCN Hòa Cầm, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng)

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn đề nghị xác định trước mã số: số 190701-02/CAS-TMVT ngày 01/07/2019 của Công ty TNHH Giải pháp điều khiển & Tự động hóa (Công ty) cho mặt hàng PV-ezRack ECO Rail, length 5200mm. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đ có đầy đủ cơ sở xác định mã số của mặt hàng nêu trên, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty TNHH Giải pháp điều khiển & Tự động hóa bổ sung đầy đủ các thông tin tại đim 11 (cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng) tại Đơn đ nghị xác định trước mã số nêu trên. Cụ thể, mặt hàng sẽ được lắp đặt sử dụng ngay mà không phải gia công thêm hay cần trải qua bước gia công khác trước khi sử dụng. Đồng thời, đề nghị Công ty bổ sung chi tiết cách thức sử dụng, quy trình lắp đặt sản phẩm.

Tổng cục Hải quan chỉ tiếp nhận và ban hành văn bản thông báo kết quả xác định trước mã số theo thời hạn quy định kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (cụ thể trường hợp của doanh nghiệp là kể từ ngày nhận được công văn b sung thông tin của mặt hàng PV-ezRack ECO Rail, length 5200mm).

Đề nghị Công ty có ý kiến bằng văn bản trả lời Tổng cục Hải quan trước ngày 30/7/2018, đến thời hạn này nếu Tổng cục Hải quan vẫn chưa được nhận được phản hồi từ phía Công ty thì được hiểu là Công ty không có nhu cầu xác định mã số mặt hàng “PV-ezRack ECO Rail, length 5200mm” nữa và Tổng cục Hải quan sẽ trả đơn đề nghị xác định trước mã số số 190701-02/CAS-TMVT.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Giải pháp điều khiển & Tự đng hóa biết và thc hin./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK-P
L (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương