Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6615/BYT-KCB
V/v hưởng ứng Tuần lễ truyền thông phòng, chống kháng thuốc 2022

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2022

 

Kính gửi:

- Sở Y tế tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bệnh viện/Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế Bộ/ngành.
(Sau đây gọi là đơn vị)

Dịch COVID-19 thời gian vừa qua đã gây ra nhiều tác động tiêu cực đến công tác phòng, chống kháng thuốc trên toàn quốc.

Hưởng ứng tuần lễ truyền thông về phòng, chống kháng thuốc do Tổ chức Y tế thế giới phát động từ ngày 18/11/2022 đến ngày 24/11/2022 tiếp tục với chủ đề: “Sử dụng kháng sinh có trách nhiệm”, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị tùy theo điều kiện của đơn vị tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức về phòng, chống kháng thuốc, có thể lựa chọn các hình thức sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, cập nhật các quy định, các quy chế chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh với nhân viên y tế: tiếp tục triển khai chương trình quản lý sử dụng kháng sinh tại đơn vị, tuân thủ hướng dẫn chẩn đoán và điều trị, hướng dẫn sử dụng kháng sinh, quy định về kê đơn thuốc, giám sát sử dụng thuốc kháng sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn, giám sát kháng kháng sinh ...

2. Đa dạng hóa các hình thức xây dựng tài liệu truyền thông như: thông điệp truyền thanh, thông điệp truyền hình, phóng sự truyền hình về kháng sinh và kháng thuốc, tờ rơi, panô, standy, áp phích cho tuần lễ truyền thông phòng, chống kháng thuốc hướng tới nhân viên y tế và cộng đồng;

3. Xây dựng các chuyên mục, chuyên trang, đăng tải tin, bài, ảnh về phòng chống, kháng thuốc trên các phương tiện truyền thông đại chúng;

4. Tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chuyên môn tại các cơ sở y tế, các Hội chuyên môn nghề nghiệp (Tổng hội Y học Việt Nam, Hội Dược học Việt Nam, Hội Điều dưỡng Việt Nam, Hiệp hội sản xuất kinh doanh Dược phẩm...);

5. Tổ chức các hoạt động: treo băng rôn, quảng cáo, tuyên truyền tại một số địa điểm công cộng và các cơ sở y tế,...

Nhận được công văn này đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trư
ng (để biết);
- Vụ TT -
TĐKT;
- Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Thuấn