Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6591/VPCP-CN
V/v tổ chức thu phí Dự án La Sơn - Túy Loan

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 6341/BGTVT-ĐTCT ngày 30 tháng 6 năm 2020) về trạm thu phí La Sơn - Túy Loan, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải phân tích rõ về cơ sở pháp lý để tổ chức thu phí Dự án La Sơn - Túy Loan (thu nộp ngân sách nhà nước hoặc thu hoàn vốn Dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả), báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xử lý chung theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Thông báo số 91/TB-VPCP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: TC, KH&DT, TP;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, PL, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục