Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 658/BHXH-CSYT
V/v thanh toán chi phí Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí

Trả lời Công văn số 124/BVUB ngày 22/01/2018 của Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đề nghị thanh toán chi phí của Xét nghiệm đường huyết mao mạch tại giường, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có ý kiến như sau:

Tại Mục 17, quy chế công tác khoa xét nghiệm ban hành kèm Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế về việc ban hành quy chế bệnh viện quy định Trưởng khoa xét nghiệm phải kiểm tra kết quả xét nghiệm và ký trước khi trả kết quả xét nghiệm cho khoa điều trị.

Tại khoản 3, Điều 6, Luật Khám bệnh, chữa bệnh (KCB) số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 của Quốc hội quy định một trong các hành vi bị cấm là hành nghề KCB, cung cấp dịch vụ KCB vượt quá phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động, trừ trường hợp cấp cứu; Điểm i, Khoản 5, Điều 23 Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở KCB thì đối tượng làm việc trong bệnh viện nếu thực hiện KCB phải có chứng chỉ hành nghề và chỉ được thực hiện việc KCB trong phạm vi công việc được phân công.

Do đó, để tạo thuận lợi cho công tác cấp cứu người bệnh, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã chấp nhận thanh toán chi phí của Xét nghiệm đường huyết mao mạch tại giường theo chế độ bảo hiểm y tế (BHYT) đối với trường hợp có chỉ định thực hiện cho người bệnh đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực và Hồi sức cấp cứu - Chống độc do bác sỹ không có chứng chỉ hành nghề về chuyên khoa xét nghiệm theo quy định đọc và ký kết quả.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bệnh viện phối hợp với bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh để thực hiện tốt công tác KCB BHYT, đảm bảo sử dụng quỹ BHYT hiệu quả./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTGĐ Phạm Lương Sơn (để b/c);
- BHXH tỉnh Quảng Ninh (để t/h);
- Các đ/v: TTKT, KTNB, ĐVT, GĐB;
- Lưu: VT, CSYT (03 bản).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG BAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHYT
PHÓ TRƯỞNG BAN
Lê Văn Phúc