Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6577/TCHQ-TXNK
V/v trả lại đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty cổ phần công nghệ HDP Việt Nam.
(Đ/c: S 42 ngõ 221 phố Vĩnh Hưng, P. Vĩnh Hưng, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn số 3110/CV-HDP/2018 ngày 31/10/2018 của Công ty cổ phần công nghệ HDP Việt Nam (Công ty) đề nghị xác định trước mã số cho mặt hàng có tên thương mại là Đèn rọi spotlight. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 thì hồ sơ đề nghị xác định trước mã số của Công ty không đáp ứng quy định do các thông tin cung cấp chưa đầy đủ. Cụ thể:

- Tại điểm 16.b Mục C: không có thông tin về thời gian dự kiến nhập khẩu hàng hóa.

Tổng cục Hải quan gửi trả Đơn đề nghị xác định trước mã số nêu trên, để Công ty cổ phần công nghệ HDP Việt Nam biết và hoàn thiện hồ sơ đảm bảo đủ thông tin chính xác thống nhất về hàng hóa đề nghị xác định trước mã số theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (Huyền - 3b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ
CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh