Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6562/VPCP-CN
V/v số lượng khách chuyên chở tối đa trên các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 7672/BGTVT-QHQT ngày 06 tháng 8 năm 2020) về việc Vietnam Airlines xin phê duyệt số lượng khách chuyên chở tối đa trên các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước giai đoạn 1/8 - 28/8/2020, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo việc thực hiện chuyên chở hành khách trên các chuyến bay theo đúng quy định, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: YT, NG, QP;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, KGVX, QHQT, NC;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng