Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6537/VPCP-CN
V/v kiến nghị của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Ủy ban Kinh tế của Quốc hội;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Về đề nghị của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tại Báo cáo số 2114/BC-UBKT14 ngày 27 tháng 7 năm 2020 về kết quả làm việc tại tỉnh Đồng Nai về Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải khẩn trương thực hiện kiến nghị của Ủy ban Kinh tế tại Báo cáo nêu trên, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ các vấn đề phát sinh, vướng mắc.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: Tài chính, Xây dựng, TN&MT;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT;
các Vụ: KTTH, QHĐP, TKBT, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục