Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6502/TCHQ-TXNK
V/v làm rõ sản phẩm nhập khẩu

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH Kurabe Industrial Bắc Ninh
(đ/c: Số 5, đường số 7, VSIP Bắc Ninh, Từ Sơn, Bắc Ninh)

Tổng cục Hải quan nhận được Thông báo kết quả phân tích số 512/TB-PTPL ngày 28/5/2014 của Trung tâm PTPL hàng hóa XNK đối với mẫu hàng được khai báo là Sankyo Fine Solve E thuộc tờ khai số 75/NCX03 ngày 08/5/2014 của Công ty TNHH Kurabe Industrial Bắc Ninh (sau đây gọi tắt là công ty) mở tại Chi cục Hải quan Tiên Sơn – Cục Hải quan Bắc Ninh. Qua xem xét kết quả phân tích và hồ sơ, tài liệu kèm theo, Tổng cục Hải quan đề nghị công ty làm rõ một số nội dung sau:

- Mặt hàng nhập khẩu có phải là cồn ê-ti-lích chưa biến tính có nồng độ cồn tính theo thể tích từ 80% trở lên như khai báo tại mã số 2207.10.00 của công ty hay không?

- Ngoài cồn ê-ti-lích trong thành phần của mặt hàng còn chất nào khác hay không?

Đề nghị công ty có văn bản trả lời gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu) trước ngày 06/6/2014 để Tổng cục Hải quan xem xét, phân loại mặt hàng.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty TNHH Kurabe Industrial Bắc Ninh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK-Hạnh (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng