Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6474/VPCP-V.I
V/v giải quyết khiếu nại, kiến nghị của bà Hoàng Nga, bà Nguyễn Thị Oanh và bà Tống Ngọc Thu Hà (Tp Hà Nội)

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xét báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại Văn bản số 3110/UBND - ĐT ngày 16 tháng 7 năm 2020 và đơn khiếu nại, kiến nghị của bà Hoàng Nga, bà Nguyễn Thị Oanh và bà Tống Ngọc Thu Hà liên quan đến việc Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số nhà 45, ngõ 235, phố Yên Hòa, phường Yên Hòa , quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội (văn bản, đơn, tài liệu sao gửi kèm theo), Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xem xét nội dung khiếu nại, kiến nghị của bà Hoàng Nga, bà Nguyễn Thị Oanh và bà Tống Ngọc Thu Hà về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; có biện pháp giải quyết theo quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 10 năm 2020.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTgTT Trương Hòa Bình (để b/c);
- UBND thành phố Hà Nội;
- Báo Nhân dân;
- Bà Hoàng Nga: số 6B phố Nhà Hỏa, Hà Nội;
- VPCP: BTCN, PCN Cao Huy, các Vụ: TH, NN, QHĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I(3). HG

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Cao Huy