Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 647/VPCP-CN
V/v thẩm định dự án vận tải hàng không Cánh Diều

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Về báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Báo cáo số 15/BC-BKHĐT ngày 03 tháng 01 năm 2020) về kết quả thẩm định dự án vận tải hàng không Cánh Diều (Dự án), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam rà soát các căn cứ pháp lý để thẩm định chủ trương đầu tư Dự án; trong đó, Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 89/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020). Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có kết luận rõ về việc Dự án đã đáp ứng đủ điều kiện để Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: GTVT, XD, TC, QP, CA, TN&MT;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, NC, QHĐP, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục