Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 647/LĐTBXH-ATLĐ
V/v báo cáo tình hình hoạt động kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Công an;
- Bộ Y tế.

Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tại Điều 84 Luật An toàn, vệ sinh lao động; căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 42 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị quý Bộ tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động năm 2017 đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý (theo đề cương báo cáo gửi kèm).

Báo cáo xin gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Cục An toàn lao động, địa chỉ: Tòa nhà liên cơ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ngõ 7 phố Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội).

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác của quý Bộ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, ATLĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Tấn Dũng

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

(Kèm theo Công văn số 647/LĐTBXH-ATLĐ ngày 22 tháng 02 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

1. Đánh giá tình hình thực hiện công tác kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn lao động năm 2017, kế hoạch năm 2018

- Tình hình xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý ngành, lĩnh vực (danh mục các văn bản quy phạm pháp luật, quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đã ban hành; Kế hoạch xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong năm 2018).

- Số lượng máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được kiểm định (tổng số máy, thiết bị được kiểm định lần đầu, định kỳ; số lượng máy, thiết bị đạt/ không đạt yêu cầu, lý do)

- Tình hình cấp, gia hạn, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (kèm theo danh sách)

- Tình hình cấp, thu hồi chứng chỉ kiểm định viên kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (kèm theo danh sách).

- Tình hình thanh tra, kiểm tra hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý

- Tình hình tai nạn lao động liên quan đến máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

2. Những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị trong quá trình thực hiện công tác kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (nếu có)./.