Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6462/VPCP-CN
V/v nghiên cứu nội dung phản ánh của báo chí về đường sắt đô thị

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Ngày 04 tháng 8 năm 2020, Báo Giao thông có bài viết "Cần quy chuẩn chung cho đường sắt đô thị". Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, xử lý.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: KGVX, TKBT, PL;
- Lưu: VT, CN(2). y

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng