Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 646/HĐND-VP
V/v đính chính Nghị quyết số 104/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

Do sơ xuất trong khâu đánh máy, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố xin đính chính sai sót trong Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2016 về đặt tên đường mang tên đồng chí Võ Chí Công, đồng chí Võ Trần Chí, đồng chí Nguyễn Cơ Thạch.

Về nội dung giới hạn đoạn đường đặt tên đồng chí Nguyễn Cơ Thạch như sau:

Tại Khoản 3, Điều 1 viết là: “đoạn từ cầu Thủ Thiêm 1 đến cầu Thủ Thiêm 2”

Nay xin sửa lại là: “đoạn từ cầu Thủ Thiêm 1 đến cầu Thủ Thiêm 4”

 

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND TP
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyết Tâm