Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 645/BXD-HĐXD
V/v: Thẩm tra cấp giấy CNĐT dự án nhà ở để bán cho cán bộ công chức viên chức liên cơ quan huyện Thanh Trì

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1060/ KH&ĐT-TĐ ngày 05/4/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đề nghị thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án Khu nhà ở để bán cho cán bộ công chức, viên chức, liên cơ quan huyện Thanh Trì của Nhà đầu tư Công ty cổ phần kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Hồ sơ thẩm tra:

- Căn cứ theo Điều 29 Luật Đầu tư và quy định tại Điều 47 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư, Dự án Khu nhà ở để bán cho cán bộ công chức, viên chức, liên cơ quan huyện Thanh Trì của Nhà đầu tư là Công ty cổ phần kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội tại xã Ngũ Hiệp và Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội thuộc diện được xem xét để cấp giấy chứng nhận đầu tư.

- Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản 4783/UBND-KH&ĐT ngày 28/5/2009 đồng ý về chủ trương và cho phép Công ty Cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội được nghiên cứu lập và thực hiện dự án đầu tư Khu nhà ở để bán cho cán bộ công chức, viên chức, liên cơ quan huyện Thanh Trì.

- Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội đã có văn bản 139/QHKT-P2 ngày 18/01/2010 về thoả thuận quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc điều chỉnh dự án Khu nhà ở để bán cho cán bộ công chức, viên chức, liên cơ quan huyện Thanh Trì.

- Nhà đầu tư là Công ty Cổ phần kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội đã có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103008290 cấp lần đầu ngày 23/06/2005 và đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ hai ngày 02/5/2007 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp trong đó có ngành nghề kinh doanh phù hợp với nội dung xin đầu tư của dự án này.

- Giải trình kinh tế kỹ thuật bao gồm: Mục tiêu, quy mô, địa điểm, tiến độ thực hiện dự án. Trong đó các chỉ tiêu quy hoạch của dự án do nhà đầu tư lập cơ bản phù hợp với các chỉ tiêu quy hoạch xây dựng và phương án kiến trúc theo văn bản số 4783/UBND-KH&ĐT ngày 28/5/2009 của Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội.

- Danh mục tài liệu trong hồ sơ dự án cơ bản đầy đủ theo quy định tại Điều 47 Nghị định 108/2006/NĐ-CP.

2. Một số vấn đề cần lưu ý:

Trong giai đoạn lập dự án đầu tư đối với công trình nhà ở, nhà đầu tư cần tuân thủ các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy cho công trình và phải phù hợp với đấu nối hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực theo quy định.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, chủ đầu tư tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng công trình, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội để xem xét việc cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án theo thẩm quyền.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP,Vụ HĐXD(VAM - 04).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh