Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6443/VPCP-CN
V/v Dự án xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định (văn bản số 93/TTr-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2020) về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển Nam Định với đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình (Dự án), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định tại văn bản nêu trên về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án (bao gồm căn cứ pháp lý, thẩm quyền, nội dung điều chỉnh,...).

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: GTVT, XD, TNMT, NN&PTNT, TC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: NN, KTTH, PL;
- Lưu: VT, CN(2). yen

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục