Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 644/BGDĐT-CTHSSV
V/v: Thực hiện việc đổi giờ làm việc, học tập Theo Quyết định 315/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

 

Theo Quyết định 315/QĐ-UBND ngày 12/1/2012 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh giờ làm việc, học tập và kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội, từ ngày 01 tháng 02 năm 2012.

 Từ ngày 01 tháng 02 năm 2012 đến nay đã có nhiều trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã nghiêm túc thực hiện việc đổi giờ làm việc, học tập theo Quyết định 315/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà nội. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường chưa triển khai thực hiện theo Quyết định này.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội nghiêm túc triển khai thực hiện việc đổi giờ làm, học tập theo đúng quy định của Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 12/1/2012 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội để góp phần tránh ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố trong giờ cao điểm.

Trong quá trình triển khai thực hiện có gì vướng mắc xin ý kiến bằng văn bản qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên – Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt Hà Nội, (ĐT, Fax: 043.869.4916).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (để th/h);
- TT. Trần Quang Quý (để b/c);
- UBATGTQG (để b/c);
- Lưu VT, Vụ CTHSSV.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Văn Bá