Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

HĐND TỈNH KHÁNH HÒA
VĂN PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/VP
V/v đính chính Nghị quyết số 29/2007/NQ-HĐND ngày 14/7/2007 của HĐND tỉnh Khánh Hòa

Nha Trang, ngày 10 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi:

- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- Bộ Tài Chính;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Các ban Đảng, đoàn thể;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

 

Do sơ suất trong khâu đánh máy, đã có một số sai sót tại Nghị quyết số 29/2007/NQ-HĐND ngày 14/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về học phí ở các cơ sở đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Văn phòng HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh xin đính chính lại như sau:

- Tên của điểm a khoản 2 Điều 1: Sửa “Đối với các cơ sở đào tạo ở nông thôn” thành “ Đối với học sinh có hộ khẩu thường trú ở khu vực nông thôn”;

- Tên của điểm b khoản 2 Điều 1: Sửa “Đối với các cơ sở đào tạo ở thành thị” thành “ Đối với học sinh có hộ khẩu thường trú ở thành thị”;.

Trân trọng./.

 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG
Mai Hữu Thu