Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6398/BKHĐT-QLĐT
v/v kiến nghị ca công ty TNHH Tư vấn Đầu tư TFC Việt Nam

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư TFC Việt Nam

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 7398/VPCP-ĐMDN ngày 19/8/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư TFC Việt Nam. Sau khi nghiên cứu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến trả lời Quý Công ty như sau:

Theo quy định tại khoản 7 Điều 88 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về thời gian và quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Theo đó, tại Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 (Điều 12, Điều 27 và Mục 8 Chương I Mẫu E-HSMT dịch vụ tư vấn), Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định việc sửa đổi E-HSMT phải được thực hiện trước thời điểm đóng thầu tối thiểu 03 ngày làm việc và bảo đảm đủ thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh E-HSDT; trường hợp không bảo đảm đủ thời gian như nêu trên thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp sửa đổi E-HSMT thì việc sửa đổi thực hiện trước thời điểm đóng thầu tối thiểu 3 ngày làm việc. Hiện nay, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã tiến hành chỉnh sửa kỹ thuật cho phù hợp với quy định về thời gian sửa đổi E-HSMT nêu tại Thông tư số 04/2015/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ vào những thông tin được cung cấp tại văn bản số 7398/VPCP-ĐMDN ngày 19/8/2019 của Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (số 8, Tổ 50, TT Tổng cục chính trị, 193 Trung Kính, Cầu Giấy, HN);
- Văn phòng Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI);
- Lưu VT, QLĐT (6) (HB).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤU THẦU
Nguyễn Đăng Trương