Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6381/VPCP-QHQT
V/v kết quả tham dự Hội nghị lần thứ 107 của Tổ chức Lao động quốc tế tại Thụy Sỹ.

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 2528/LĐTBXH-HTQT ngày 26 tháng 6 năm 2018 báo cáo kết quả tham dự Hội nghị lần thứ 107 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Thụy Sỹ, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với các kiến nghị của Bộ tại văn bản nêu trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg (để b/c);
- Tổng Liên đoàn LĐVN;
- VCCI;
- LMHTXVN;
- VPCP: BTCN, Trợ lý TTg, Vụ: TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2). ĐT

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng