Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6378/VPCP-CN
V/v quyết định đầu tư xây dựng các bến cảng container số 3, 4 tại Cng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;
- Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

Về đề nghị của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công văn số 1573/CHP-HĐQT ngày 22 tháng 6 năm 2018) về quyết định đầu tư xây dựng các bến cảng container số 3, 4 tại Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung báo cáo về mô hình Ban quản lý khai thác cảng biển và điều chỉnh Quy hoạch phát triển Khu bến cảng Lạch Huyện; Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung về Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng các bến cảng số 3 và số 4 tại Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng và báo cáo tại cuộc họp Thường trực Chính phủ.

2. Văn phòng Chính phủ thông báo cụ thể về thời gian và địa điểm của cuộc họp Thường trực Chính phủ nêu trên theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Quốc phòng, Tư pháp, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, NC, PL, TH, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2b). Hiền 22

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục