Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6370/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc Danh mục miễn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 993/HQĐNa-TXNK ngày 19/5/2014 của Cục Hải quan Đồng Nai về báo cáo vướng mắc trong công tác đăng ký Danh mục hàng nhập khẩu miễn thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc nhập khẩu hàng hóa sau khi đã báo cáo quyết toán danh mục nhập khẩu miễn thuế:

- Do Cục Hải quan Đồng Nai không có báo cáo, đề xuất xử lý cụ thể trường hợp vướng mắc nội dung nêu trên nên Tổng cục Hải quan không có cơ sở xem xét, hướng dẫn.

- Trên cơ sở báo cáo, đề xuất xử lý cụ thể của Cục Hải quan tỉnh Long An ngày 17/4/2014, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4166/TCHQ-TXNK hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh Long An về việc miễn thuế hàng hóa chưa nhập khẩu theo Danh mục miễn thuế sau khi quyết toán đối với dự án đã đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH Tỷ Thành.

2. Về áp dụng quy trình thủ tục Hải quan điện tử theo quyết định số 998/QĐ-TCHQ ngày 28/03/2014, Tổng cục Hải quan (Ban triển khai dự án Vnacc/Vcis) sẽ trả lời đơn vị sau.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Đồng Nai được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (Ngọc - 3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Hồng Vân