Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 6352/VPCP-NN
V/v vướng mắc khi thực hiện tính toán đối trừ giá trị quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa nơi đi và nơi đến dự án tái định cư Thủy điện Hủa Na tại huyện Quế Phong, Nghệ An

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
- Bộ Tài nguyên và Môi trường,
- Bộ Công Thương,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Tư pháp,
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại Công văn số 4112/UBND-NN ngày 29 tháng 6 năm 2020 về việc xin ý kiến chỉ đạo xử lý vướng mắc khi thực hiện tính toán đối trừ giá trị quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa nơi đi và nơi đến dự án tái định cư Thủy điện Hủa Na tại huyện Quế Phong, Nghệ An, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu khó khăn, vướng mắc tại Công văn số 4112/UBND-NN nêu trên của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, khẩn trương hướng dẫn tỉnh thực hiện đảm bảo thống nhất, đúng quy định và đảm bảo lợi ích chính đáng của người dân khi di dời.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: CN, QHĐP, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02), VI.A 9

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục