Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6317/BYT-BM-TE
V/v triển khai phòng đẻ và thực hiện dịch vụ đỡ đẻ thường tại trạm y tế xã, phường, thị trấn.

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố Trực thuộc Trung ương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn củng cố phòng đẻ và thực hiện dịch vụ đỡ đẻ thường tại các trạm y tế xã/phường/thị trấn (sau đây gọi tắt là trạm y tế xã), Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em đề nghị Sở Y tế các tỉnh/thành phố căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của các trạm y tế xã được quy định tại Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020, rà soát, sắp xếp và kiện toàn các phòng đẻ cho phù hợp tình hình thực tế của địa phương nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân tại tuyến cơ sở. Cụ thể:

1. Đối với các trạm y tế xã thuộc Vùng 1 không có đỡ đẻ thường: Không bố trí phòng đẻ. Các dịch vụ khác vẫn được tổ chức và thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

2. Đối với các trạm y tế xã thuộc Vùng 2: Việc có thực hiện đỡ đẻ thường tại trạm hay không do Giám đốc Sở Y tế quyết định, căn cứ vào nhu cầu thực tế của địa phương cũng như nguồn lực tại trạm y tế xã. Việc sắp xếp phòng đẻ phải đảm bảo nguyên tắc thuận lợi, vô khuẩn, bố trí ở khu vực dễ tiếp cận tại tầng 1 và theo luồng khách hàng (không bố trí phòng đẻ chung với phòng khám phụ khoa). Phòng đẻ phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị và thuốc thiết yếu được quy định tại Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản ban hành kèm theo Quyết định số 4128/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

3. Đối với các trạm y tế xã thuộc Vùng 3: Phải bố trí phòng đẻ, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, thuốc thiết yếu tại trạm y tế xã. Thường xuyên giám sát hỗ trợ, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản thiết yếu tại cơ sở.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo về Bộ Y tế.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Trường Sơn (để b/c);
- Các Đ/c PVT (để p/hợp);
- Lưu: VT, BMTE.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ SỨC KHỎE BÀ MẸ - TRẺ EM
Nguyễn Đức Vinh