Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 630/GDĐT-VP
Về tạm ngưng tiếp nhận các đoàn khách nước ngoài đến thăm, giao lưu và làm việc tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện;
- Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông;
- Giám đốc các Trung tâm GDTX, GDNN-GDTX
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Hiện nay, các đơn vị cơ sở giáo dục đang thực hiện việc tiếp các đoàn khách nước ngoài đến thăm, giao lưu và làm việc tại các đơn vị theo Quyết định số 4713/QĐ-UBND ngày 20/10/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố và công văn số 130/GDĐT-VP ngày 16/01/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo;

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, để đảm bảo an toàn cho khu vực trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị:

1. Ngưng tiếp nhận các đoàn khách nước ngoài đến thăm, giao lưu và làm việc từ nay cho đến khi có thông báo mới.

2. Thông tin với các đoàn khách nước ngoài đã được Sở Giáo dục và Đào tạo đồng ý cho đón tiếp và làm việc trong thời gian tháng 3/2020 về việc không tổ chức tiếp khách như trên.

3. Báo cáo các trường hợp giáo viên, tình nguyện viên nước ngoài có đi và về từ các quốc gia, lãnh thổ và vùng có dịch Covid-19[1] trong vòng 14 ngày kể từ ngày phát hành công văn này đến địa chỉ tiepkhachnuocngoai@hcm.edu.vn trước ngày 28/02/2020, đồng thời yêu cầu các trường hợp đó tạm ngưng công tác, thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định trước khi quay trở lại làm việc.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng UBND TP;
- Công an TP (PA03)
- Sở Ngoại vụ;
- UBND các quận, huyện;
- Phòng thuộc Sở;
- Lưu: VP.

GIÁM ĐỐC
Lê Hồng Sơn

 [1] Tham khảo Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế: http://ncov.moh.gov.vn để nắm thông tin về các quốc gia, lãnh thổ và vùng có dịch Covid -19