Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6285/VPCP-CN
V/v thông tin Báo Đầu tư và Báo Lao động phản ánh về nhiệt điện than và biện pháp thu hút tham gia của tư nhân vào phát triển năng lượng.

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Công Thương

 

Báo Đầu tư ngày 22 tháng 7 năm 2020 có phản ánh nội dung: Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam khuyến nghị Việt Nam cần chuẩn bị chiến lược “rút lui” cho nhiệt điện than, bao gồm chính sách hỗ trợ cho chuyển đổi tại các khu vực phụ thuộc vào điện than; cải cách thị trường năng lượng để đảm bảo tính linh hoạt, khả năng dự báo, vai trò của trung tâm của người tiêu dùng và tối ưu hóa chi phí. Báo Lao động ngày 22 tháng 7 năm 2020 có phản ánh nội dung: Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là “đòn bẩy” để doanh nghiệp tư nhân tham gia tích cực vào phát triển năng lượng. Tuy nhiên có “đòn bẩy” là chưa đủ, phải có “điểm bẩy” chính là Chính phủ, các bộ, ngành có hành lang pháp lý, các điều kiện cần và đủ để cho tư nhân tham gia vào truyền tải năng lượng.

Về thông tin Báo Đầu tư và Báo Lao động phản ánh nêu trên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chuyển Bộ Công Thương nghiên cứu.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Các Báo: Đầu tư, Lao động;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, CN(2).nvq

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục