Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6280/VPCP-CN
V/v hướng dẫn trường hợp chuyển tiếp của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 4442/BKHĐT-QLĐT ngày 10 tháng 7 năm 2020) về việc hướng dẫn trường hợp chuyển tiếp của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP khi chỉ có một nhà đầu tư trúng sơ tuyển, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện các nội dung cần thiết của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 theo đúng quy định. Trường hợp các nội dung cần quy định rõ hơn và thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chính phủ theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: Tư pháp, Tài chính;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, PL;
- Lưu: VT, CN(2).Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục