Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 627/UBND-KTN
V/v triển khai Quyết định phê duyệt Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2023

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

Ngày 30/12/2022,Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1651/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia (Chương trình). Để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình trên địa bàn Thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các sở, ban, ngành Thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 20/8/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động lồng ghép các mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Chương trình vào mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; chủ động tham mưu, phối hợp thực hiện danh mục các nhiệm vụ, đề án, dự án chủ yếu của Chương trình đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ. Trong đó cần tập trung:

- Thường xuyên rà soát, tham mưu kiện toàn cơ quan quản lý và tham mưu chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai các cấp, các ngành đảm bảo tinh gọn, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống thiên tai.

- Tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch, phương án phòng chống, ứng phó thiên tai theo nhiệm vụ được giao, phù hợp với đặc điểm, tình hình thiên tai trên địa bàn Thành phố.

- Đầu tư nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai:

Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu, cơ sở vật chất, trang thiết bị. công cụ hỗ trợ tham mưu chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thành phố để từng bước kết nối trực tuyến với cơ quan phòng, chống thiên tai Trung ương và các cấp ở địa phương phục vụ chỉ đạo ứng phó kịp thời, hiệu quả trước các tình huống thiên tai.

Xây dựng, tu bổ, nâng cấp và quản lý, duy tu, bảo dưỡng công trình phòng, chống thiên tai. Xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, kết hợp đa mục tiêu các trụ sở chính, công trình công cộng như y tế, giáo dục, văn hóa thể thao, du lịch, nhà sinh hoạt cộng đồng thành nơi tránh trú khi xảy ra thiên tai. Nghiên cứu đầu tư công trình hạ tầng theo hướng đa mục tiêu như đường, đê kết hợp sơ tán dân cư khi ngập lụt.

Đầu tư nâng cao khả năng chống ngập lụt cho các đô thị, nhất là ngập lụt khi mưa lớn: xây dựng cơ sở dữ liệu, ứng dụng khoa học công nghệ cảnh báo sớm ngập lụt để người dân chủ động ứng phó, giảm rủi ro thiên tai.

- Thường xuyên rà soát, kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai; chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân dự trữ lương thực, hàng hóa, thiết yếu để chủ động ứng phó khi thiên tai xảy ra.

- Điều chỉnh, chuyển đổi sản xuất nông nghiệp phù hợp với thiên tai địa phương, đảm bảo sinh kế bền vững, giảm thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp.

- Rà soát, thực hiện lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình, hoạt động của các cấp, các ngành; thường xuyên kiểm tra, xử lý các vi phạm về đê điều, thủy lợi và phòng, chống thiên tai, các công trình làm gia tăng rủi ro thiên tai.

- Triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội và tập trung thực hiện tốt Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống thiên tai cấp tỉnh hàng năm.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai; gắn xây dựng cộng đồng an toàn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Chủ động bố trí, huy động các nguồn lực hợp pháp tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai và ngân sách nhà nước.

3. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Cơ quan Thường trực Phòng, chống thiên tai của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện, tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các sở, ban, ngành Thành phố nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên:
- Ban Chỉ đạo Quốc qua về PCTT;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Chủ tịch UBND Thành phố; báo cáo)
- PCT UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền;
- Các PCT UBND Thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP (N.M. Quân), KTN, TH;
- Lưu: VT, KTN(Bu)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Mạnh Quyền

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 627/UBND-KTN năm 2023 triển khai Quyết định phê duyệt Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia do thành phố Hà Nội ban hành

  • Số hiệu: 627/UBND-KTN
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 10/03/2023
  • Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội
  • Người ký: Nguyễn Mạnh Quyền
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 10/03/2023
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản