Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6233/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2366/HQHCM-TXNK ngày 14/8/2019 của Cục HQ TP. Hồ Chí Minh về việc phân loại mặt hàng Magie tinh khiết để giặt quần áo. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư s 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích đ phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư s 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Tham khảo chú giải chi tiết HS 2017 của Tổ chức Hải quan thế giới; Tham khảo Tuyển tập ý kiến phân loại năm 2017 của Tổ chức Hải quan thế giới

Trên cơ sở thông tin tại hồ sơ được cung cấp, mặt hàng Magiê tinh khiết để giặt quần áo, bao gồm thành phần chính là hạt Magie kim loại (mẫu Sentaku Magutyan hàm lượng 99,6%; mẫu Baby Magutyan 98,6%), bọc ngoài bởi túi lưới bằng sợi tổng hợp polyeste và nylon, phù hợp phân loại thuộc nhóm 81.04.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu nội dung nêu trên, đối chiếu với thực tế hàng hóa để phân loại và áp mã số phù hợp theo đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.TCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Cục Kiểm định Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương