Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 621/BHXH-CSYT
V/v giám định các nội dung chưa đúng quy định trong thanh toán chi phí KCB BHYT

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
(Sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội các tỉnh)

Thời gian qua, Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc đã thực hiện phân tích trên dữ liệu từ Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế, phát hiện nhiều dịch vụ kỹ thuật được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề nghị thanh toán chưa đúng quy định. Trung tâm đã gửi dữ liệu và yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh kiểm tra, giám định việc thanh toán đối với các trường hợp này và từ chối thanh toán các trường hợp thanh toán không đúng quy định, báo cáo kết quả về Trung tâm (đồng thời gửi lên Hệ thống giám sát). Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Bảo hiểm xã hội một số tỉnh chưa thực hiện nghiêm túc theo qui định.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh khẩn trương tổ chức kiểm tra, giám định việc thanh toán đối với các trường hợp Trung tâm đã thông báo. Báo cáo kết quả về Trung tâm (đồng thời gửi lên Hệ thống giám định) theo đúng thời gian và yêu cầu của Trung tâm.

Yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh nghiêm túc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị: GĐB, GĐN, TCKT, TTKT, DVT, KTNB, TT;
- Lưu: VT, CSYT (3b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Lương Sơn