Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6187/VPCP-KGVX
V/v đăng cai tổ chức cuộc thi sáng tạo robot châu Á - Thái Bình Dương năm 2018

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Đài Truyền hình Việt Nam.

Xét đề nghị của Đài Truyền hình Việt Nam (văn bản số 783/THVN-KG ngày 20 tháng 6 năm 2018) về việc đăng cai tổ chức cuộc thi sáng tạo robot Châu Á - Thái Bình Dương năm 2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và các cơ quan liên quan tổ chức cuộc thi ABU Robocon 2018 theo đúng các quy định, đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó TTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Bộ: KHCN, GDĐT, VHTTDL, TTTT, CA;
- UBND tỉnh Ninh Bình;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, QHQT;
- Lưu: VT, KGVX (3).BH.

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ
CHỦ NHIỆM
Nguyễn
Văn Tùng