Hệ thống pháp luật

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 618/UBDT-PC
V/v tham gia ý kiến vào D thảo Ngh định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả và quyền liên quan

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phúc đáp Công văn s 2569/BVHTTDL-BQTG ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc lấy ý kiến Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả và quyền liên quan, sau khi nghiên cứu, Ủy ban Dân tộc nhất trí về sự cần thiết ban hành và nội dung Dự thảo Nghị định.

Trên đây là ý kiến tham gia vào Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyn tác gi và quyền liên quan, Ủy ban Dân tộc kính gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đ tng hợp, trình Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Ch
nhiệm b/c);
- Cổng thông tin điện tử UBDT;
- Lưu: VT, PC (02 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM

Lê Sơn Hải

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 618/UBDT-PC năm 2017 tham gia ý kiến vào Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009 về quyền tác giả và quyền liên quan do Ủy ban Dân tộc ban hành

  • Số hiệu: 618/UBDT-PC
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 04/07/2017
  • Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc
  • Người ký: Lê Sơn Hải
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 04/07/2017
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản