Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6161/BGD&ĐT-GDTrH
V/v Hướng dẫn nghiệm thu và sử dụng TBDH lớp 10

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2006

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố

Để thực hiện tốt công tác thiết bị giáo dục phục vụ đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các Sở Giáo dục và Đào tạo công tác nghiệm thu, tập huấn sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học (TBDH) lớp 10 năm học 2006-2007 như sau:

I. NGHIỆM THU TBDH LỚP 10.

1. Thành lập Ban và các Tiểu ban nghiệm thu TBDH:

a. Tại mỗi Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập một Ban nghiệm thu TBDH do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm trưởng ban, các thành viên là chuyên viên Sở Giáo dục Đào tạo, Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông (THPT).

b. Tại mỗi trường THPT thành lập một Tiểu ban nghiệm thu TBDH do Hiệu trưởng làm trưởng Tiểu ban, các thành viên là giáo viên dạy lớp 10 các bộ môn, giáo viên có kinh nghiệm, cán bộ phụ trách TBDH.

2. Nhiệm vụ của Ban và các Tiểu ban nghiệm thu TBDH:

a. Nhiệm vụ của Ban nghiệm thu:

- Xây dựng và triển khai kế hoạch nghiệm thu.

- Tổ chức tập huấn kĩ thuật và quy trình nghiệm thu TBDH cho các Tiểu ban nghiệm thu theo các tiêu chí: tên thiết bị, tiêu chuẩn kĩ thuật cơ bản, số lượng, chất lượng, hình thức, khả năng sử dụng,...

- Giải quyết những vấn đề về nghiệm thu TBDH. b. Nhiệm vụ của Tiểu ban nghiệm thu:

- Tham gia tập huấn kĩ thuật và quy trình nghiệm thu TBDH.

- Nghiệm thu TBDH tại trường với từng thiết bị cụ thể (có biên bản nghiệm thu để lưu tại trường và gửi cấp trên).

- Lập biên bản đề nghị Ban nghiệm thu trả lại đơn vị cung cấp những TBDH không đáp ứng yêu cầu.

3. Quy trình nghiệm thu TBDH tại trường THPT

a. Tập huấn kĩ thuật nghiệm thu TBDH:

- Nghiên cứu Danh mục TBDH tối thiểu, văn bản hướng dẫn mua sắm.

- Nghiên cứu bộ mẫu: tìm hiểu tiêu chuẩn kĩ thuật, số lượng

- Lắp rắp, sử dụng TBDH theo tài liệu "Hướng dẫn sử dụng TBDH"

b. Giao nhận TBDH tại trường THPT (do Tiểu ban nghiệm thu của trường thực hiện):

- Kiểm tra số lượng mua sắm: đối chiếu với "Kế hoạch mua sắm của trường"

- Kiểm tra các chi tiết TBDH về tiêu chuẩn kĩ thuật cơ bản, giấy bảo hành, nguồn gốc sản xuất.

- Lắp rắp, sử dụng thử TBDH để đánh giá độ tin cậy, chất lượng, hiệu quả của TBDH.

- Lập biên bản giao nhận TBDH của từng môn. Không nhận những TBDH không đạt yêu cầu. Biên bản giao nhận phải có chữ kí của Hiệu trưởng, đại diện giáo viên bộ môn, đại diện đơn vị cung cấp.

c. Báo cáo kết quả nghiệm thu của Tiểu ban cho Ban nghiệm thu của Sở.

II. SỬ DỤNG TBDH

Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng để giáo viên đứng lớp sử dụng được TBDH theo yêu cầu của chương trình và sách giáo khoa mới:

1. Tổ chức các lớp tập huấn kĩ thuật sử dụng TBDH cho giáo viên các bộ môn lớp 10 năm học 2006-2007 theo nội dung, thời gian sau:

a. Nội dung tập huấn:

- Nghiên cứu bộ mẫu: tìm hiểu tiêu chuẩn kĩ thuật cơ bản.

- Lắp rắp, sử dụng TBDH theo tài liệu "Hướng dẫn sử dụng thiết bị dạy học"

b. Thời gian tập huấn:    từ 1 đến 2 ngày, trước tháng 9/2006.

2. Chỉ đạo sử dụng TBDH trong dạy và học, chỉ đạo điểm việc sử dụng TBDH theo phòng học bộ môn.

3. Tổ chức tự bồi dưỡng theo tài liệu "Hướng dẫn sử dụng thiết bị dạy học".

III. QUẢN LÍ VÀ BẢO QUẢN TBDH

Để quản lí, bảo quản và khai thác sử dụng TBDH có hiệu quả, Sở Giáo dục và Đào tạo cần thực hiện các công việc sau:

1. Mỗi trường THPT cử 01 lãnh đạo phụ trách công tác thiết bị giáo dục.

2. Tổ chức tập huấn cho cán bộ phụ trách TBDH các trường về công tác bảo quản và theo dõi quá trình sử dụng TBDH thông qua hệ thống sổ sách quản lí.

3. Chỉ đạo các trường có kế hoạch xây dựng phòng học bộ môn, kho chứa TBDH. Mua sắm đủ tủ, giá đựng TBDH.

4. Chỉ đạo công tác kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các trang thiết bị, đồ dùng dạy học tại các nhà trường; bổ sung làm mới các đồ dùng dạy học tự làm; tổ chức thi giáo viên giỏi, cán bộ thiết bị giỏi sử dụng TBDH; kiên quyết xử lí các trường hợp để mất mát, hư hỏng TBDH.

Văn bản này được phổ biến đến các THPT để triển khai thực hiện. Yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo tổng kết đánh giá công tác bảo quản và sử dụng TBDH thường kì và gửi báo cáo về Bộ (Vụ Giáo dục Trung học).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Văn Vọng (để báo cáo);
- Vụ KHTC (để phối hợp);
- Thanh tra;
- Lưu: VT, GDTrH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Sỹ Đức