Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6113/VPCP-QHQT
V/v tổ chức Hội nghị “Triển khai kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA”.

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Thông tin và Truyền thông.
- Đài Truyền hình Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 5214/BCT-ĐB ngày 17 tháng 7 năm 2020 về Đề án tổ chức Hội nghị trực tuyến về “Triển khai kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - Liên minh châu Âu - EVFTA”, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phân công Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chỉ đạo cụ thể việc tổ chức Hội nghị trực tuyến về “Triển khai kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - Liên minh châu Âu -EVFTA” đạt hiệu quả, thiết thực.

2. Bộ Công Thương:

- Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì phiên thảo luận.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ xây dựng kịch bản, nội dung cho Hội nghị; chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao và Văn phòng Chính phủ chuẩn bị các bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ.

- Chủ trì thông báo và hướng dẫn cho các Bộ, ngành và các địa phương tham gia Hội nghị.

- Liên hệ và trao đổi một số Bộ, ngành và địa phương chủ chốt được nêu trong chương trình Hội nghị chuẩn bị nội dung trình bày tại Hội nghị.

- Xây dựng danh sách khách mời tham dự Hội nghị và gửi Văn phòng Chính phủ tổng hợp.

- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện công tác truyền thông đến mọi thành phần kinh tế.

2. Văn phòng Chính phủ:

- Chủ trì việc bố trí cơ sở vật chất, kỹ thuật và chuẩn bị các công việc hậu cần cần thiết cho Hội nghị.

- Phối hợp với Bộ Công Thương dự thảo bài phát biểu, kịch bản điều hành và kết luận tại Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ.

- Chủ trì việc tổng hợp danh sách khách mời, gửi giấy mời và xác nhận đại biểu, báo chí tham dự Hội nghị.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng kịch bản, nội dung cho Hội nghị.

4. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương thực hiện công tác truyền thông đến mọi thành phần kinh tế (trước, trong và sau Hội nghị).

5. Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và Văn phòng Chính phủ xây dựng phóng sự giới thiệu tổng quan về EVFTA, cơ hội cho nền kinh tế Việt Nam và kế hoạch thực thi EVFTA của Chính phủ.

6. Bộ Ngoại giao bố trí phiên dịch cabin phục vụ Hội nghị.

7. Thời gian Hội nghị dự kiến đầu tháng 8 năm 2020 (Văn phòng Chính phủ thông báo sau).

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (kèm theo Đề án);
- TTg, PTTg Phạm Bình Minh,
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Vụ TH, Cục Quản trị (kèm theo Đề án), TGĐ Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, QHQT (3). ĐT

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng