Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 593/UBND-TKBT
V/v tập trung thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố và xử lý tình trạng đổ trộm rác thải

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi:

- Giám đốc các Sở: Xây dựng; Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường;
- Giám đốc Công an Thành phố;
- Chủ tịch UBND các quận, huyện, Thị xã;

Thời gian vừa qua, các cơ quan truyền thông đại chúng phản ảnh trên địa bàn Thành phố tồn tại nhiều điểm rác thải bị đổ trộm trên đường, tự phát tại các khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là thời điểm sau Tết Nguyên đán. Điển hình: khu vực dọc sông Tô Lịch song song với đường Láng; khu vực sông Nhuệ thuộc phường Phúc La và Kiến Hưng (quận Hà Đông); bãi rác tự phát tại ngõ 16 Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai; bãi rác thải tự phát dọc đường Nguyễn Văn Huyên (quận Cầu Giấy); các bãi rác bị đổ trộm dọc đường gom tuyến Đại lộ Thăng Long và nút giao thông Hòa Lạc đi thị xã Sơn Tây, cuối tuyến đường Đại lộ Thăng Long...

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND Thành phố giao:

1. Giám đốc các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố trao đổi, xử lý thông tin liên quan đến công tác quản lý nhà nước, phối hợp kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải.

2. Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị cung ứng dịch vụ duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn và phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương thu gom, làm sạch các địa điểm nêu trên; rà soát các khu vực còn tồn tại bãi rác tự phát để tiến hành thu gom, vận chuyển đến nơi quy định; khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra của Thanh tra Thành phố về công tác thu gom, vận chuyển rác thải và duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố theo Thông báo số 18/TB-UBND ngày 17/01/2020 của UBND thành phố.

3. Giám đốc Công an Thành phố chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố, không để các đối tượng đổ trộm rác thải gây ô nhiễm môi trường.

4. Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện quản lý tốt địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về môi trường, chung tay làm sạch môi trường… đồng thời phát động quần chúng nhân dân tích cực tham gia tố giác các hành vi vi phạm về môi trường.

Kết quả thực hiện báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố trước ngày 20/03/2020; thông tin trả lời báo chí theo quy định.

Văn phòng UBND Thành phố theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện chỉ đạo trên, tổng hợp báo cáo UBND Thành phố./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- PCT Nguyễn Thế Hùng;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Sở Nội vụ (để cập nhật KH kim tra công vụ);
- Sở Thông tin và Truyền thông tập hợp, kiểm tra kết qu trả lời báo chí);
- VPUB: CVP; các PCVP, Phạm Văn Chiến, Lê Tự Lực; các p.CV: ĐT, TKBT;
- Lưu: VT, TKBTHuy.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung