Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

HĐND TỈNH KHÁNH HÒA
VĂN PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/VP
V/v đính chính Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND ngày 14/7/2007 của HĐND tỉnh Khánh Hòa

Nha Trang, ngày 06 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi:

- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- Bộ Tài Chính;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Các ban Đảng, đoàn thể;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

 

Do sơ suất trong khâu đánh máy, đã có một số sai sót tại Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND ngày 14/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Văn phòng HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh xin đính chính lại như sau:

- Tên Nghị quyết: Đã ghi “Về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”. Đề nghị sửa thành “Về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”;

- Tại điểm c khoản 2 Điều 1, dòng thứ 5 và 6 từ trên xuống của trang 3: Sửa: “Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh”.

Trân trọng./.

 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG
Mai Hữu Thu