Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5886/TC-CST

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2005

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 5886/TC-CST NGÀY 17 THÁNG 5 NĂM 2005 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THU LỆ PHÍ CHỨNG THỰC CỦA UBND CẤP XÃ ĐỐI VỚI CÁC HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN VỀ QUYỀN SỦ DỤNG ĐẤT

Kính gửi: Bộ Tư pháp

 

Bộ Tài chính nhận được Công văn số 944/TP-HCTP ngày 19 tháng 4 năm 2005 của Bộ Tư pháp đề nghị cho phép Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn được thu lệ phí chứng thực đối với hợp đồng, văn bản liên quan đến việc sử dụng đất theo mức thu tại phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT-BTC-BTP ngày 21/11/2001 của liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/06/2002 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí;

Trong khi chờ sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT-BTC-BTP ngày 21/11/2001 của liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực, Bộ Tài chính đồng ý để Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn (cấp xã) được thu lệ phí chứng thực đối với hợp đồng, văn bản liên quan đến việc sử dụng đất theo mức thu lệ phí chứng thực hợp đồng, văn bản liên quan đến bất động sản áp dụng tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện quy định tại phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT-BTC-BTP. Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm quản lý, sử dụng tiền lệ phí thu được theo đúng quy định tại Điểm 3 Mục II Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT- BTC-BTP nêu trên.

Bộ Tài chính trả lời để Bộ Tư pháp được biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện.

 

Trương Chí Trung

(Đã ký)