Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5883/BTC-TCHQ
V/v hướng dẫn thực hiện Điều 57 Thông tư số 194/2010/TT-BTC.

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, qua quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của một số Cục Hải quan địa phương về vướng mắc thủ tục chuyển cửa khẩu đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị để phục vụ sản xuất từ kho ngoại quan về địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu. Để thống nhất thực hiện, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

1. Đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị để phục vụ sản xuất, gia công của doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp nhận gia công cho thương nhân nước ngoài, hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu đăng ký làm thủ tục hải quan tại 01 Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu) thì được chuyển cửa khẩu từ kho ngoại quan về địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu để làm thủ tục hải quan.

2. Đối với nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu theo loại hình kinh doanh thì không được chuyển cửa khẩu, thủ tục hải quan thực hiện tại Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan.

Bộ Tài chính hướng dẫn để Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TM&CN Việt Nam (để ph/hợp);
- Vụ Pháp chế - BTC;
- Tổng cục Hải quan (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, TCHQ (44).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn