Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5872/UBND-TKCT
V/v đính chính Quyết đnh số 51/2016/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng

Lâm Đồng, ngày 23 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh;
- Website Chính phủ.

 

Ngày 13/9/2016, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND quy định “Phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng”.

Do sơ suất trong soạn thảo nên có sai sót tại Điều 11 và Điều 13 của Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 13/9/2016, nay UBND tỉnh Lâm Đồng đính chính như sau:

1. Khoản 12 Điều 11 đã ghi: “Tổng hợp, thẩm định, xác nhận quy hoạch CBCCVC giữ các chức vụ trưởng, phó phòng, ban; trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, UBND cấp huyện”.

Đính chính thành “Tổng hợp, thẩm định, xác nhận quy hoạch CBCCVC giữ các chức vụ trưởng, phó phòng, ban; trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở”.

2. Khoản 1 Điều 13 đã ghi: “Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trưởng, phó các phòng, ban; trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc theo quy hoạch đã được Sở Nội vụ thẩm định, xác nhận (trừ chức vụ kế toán trưởng và các chức vụ quy định tại Khoản 1 Điều 7). Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thực hiện theo quy trình, quy định của pháp luật, hướng dẫn của ngành dọc chức năng”.

Đính chính thành “Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trưởng, phó các phòng, ban; trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc theo quy hoạch đã được Ban thường vụ thành ủy, huyện ủy phê duyệt (trừ chức vụ kế toán trưởng và các chức vụ quy định tại Khoản 1 Điều 7). Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thực hiện theo quy trình, quy định của pháp luật, hướng dẫn của ngành dọc chức năng”.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Báo Lâm Đồng, Đài PT-TH tỉnh;
- Lưu: VT, TKCT.

TUQ. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Phùng Khắc Đồng