Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5827/NHNN-TDHT
V/v: QTDND CS làm đại lý đổi ngoại tệ cho các TCTD

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2006

 

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố có Quỹ tín dụng nhân dân

Theo Quy chế hoạt động của bàn đổi ngoại tệ ban hành kèm theo Quyết định số 1216/2003/QĐ-NHNN ngày 9 tháng 10 năm 2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thì tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối được uỷ nhiệm cho các tổ chức tín dụng chưa được phép hoạt động ngoại hối làm đại lý đổi ngoại tệ trên cơ sở Hợp đồng ký kết giữa hai bên với một số nội dung cơ bản được quy định tại Quy chế này.

Tuy nhiên, do trình độ cán bộ Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở còn hạn chế, để giảm thiểu rủi ro cho các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở, Ngân hàng Nhà nước Trung ương yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố chỉ cho phép các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở có chất lượng hoạt động tốt và đội ngũ cán bộ có khả năng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ về ngoại tệ được làm đại lý đổi ngoại tệ cho các tổ chức tín dụng dưới hình thức mua ngoại tệ tiền mặt của cá nhân, sau đó bán toàn bộ ngoại tệ tiền mặt đổi được cho tổ chức tín dụng uỷ nhiệm và hưởng phí hoa hồng

Yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố nghiên cứu các văn bản có liên quan và Công văn này để chủ động cho việc cấp phép, quản lý đảm bảo cho các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở trên địa bàn hoạt động an toàn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thống đốc NHNN (để báo cáo);
- Lưu VP, Vụ CTCTDHT.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Trần Minh Tuấn