Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5811/CT-TTHT
V/v cung cấp thông tin liên quan đến Công ty TNHH MTV kinh doanh ô tô Thanh Xuân và Công ty TNHH Thương mại vận tải và dịch vụ Yến Nhi

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Thu Hường
(Địa chỉ: Thôn Tiên L, Xã Dân Hòa, H. Thanh Oai, TP Hà Nội).

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được Đơn đề nghị ngày 30/12/2019 của Bà Nguyễn Thị Thu Hường về việc cung cấp thông tin liên quan đến Công ty TNHH MTV kinh doanh ô tô Thanh Xuân (MST: 0105203913) và Công ty TNHH Thương mại vận tải và dịch vụ Yến Nhi (MST: 0106084955). Về vấn đề này, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2007 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012, Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014, Luật số 106/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Quốc hội):

+ Tại Khoản 4 Điều 8 quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế:

...4. Giữ bí mật thông tin của người nộp thuế theo quy định của Luật này.

+ Tại Điều 73 quy định về bảo mật thông tin của người nộp thuế:

1. Cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế, người đã là công chức quản lý thuế, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế phải giữ bí mật thông tin của người nộp thuế theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm cung cấp thông tin của người nộp thuế cho các cơ quan sau đây:

a) Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án;

b) Cơ quan thanh tra, cơ quan kiểm toán nhà nước;

c) Các cơ quan quản lý khác của Nhà nước theo quy định của pháp luật;

d) Cơ quan quản lý thuế nước ngoài phù hợp với điều ước quốc tế về thuế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.”

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội thông tin như sau:

1. Công ty TNHH MTV kinh doanh ô tô Thanh Xuân (MST: 0105203913) đang kê khai, nộp thuế tại Cục Thuế TP Hà Nội.

2. Công ty TNHH Thương mại vận tải và dịch vụ Yến Nhi (MST: 0106084955): Ngày 02/01/2019, cơ quan thuế đã ra thông báo về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

(Các thông tin cơ bản của các doanh nghiệp được đăng tải trên website: www.hanoi.gdt.gov.vn, mục “Tra cứu thông tin người nộp thuế”)

Về việc xác định các Công ty nêu trên có được phép kinh doanh ngành nghề có điều kiện (cứu hộ xe gặp tai nạn) hay không, đề nghị Bà Nguyễn Thị Thu Hường liên hệ với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền để được cung cấp.

Cục Thuế TP Hà Nội trân trọng cảm ơn những thông tin phản ánh của Bà Nguyễn Thị Thu Hường. Trường hợp Bà Nguyễn Thị Thu Hường phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật về thuế của người nộp thuế, đề nghị Bà Nguyễn Thị Thu Hường cung cấp tài liệu, bằng chứng cụ thể để Cục Thuế TP Hà Nội có cơ sở chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để b/c)
- Phòng KTNB;
- Phòng QLN;
- Phòng TKT10, Phòng TKT5;
- CCT Quận Bắc Từ Liêm;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường