Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5808/TCHQ-GSQL
V/v tái xuất khẩu xe ô tô đưa về bảo quản

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Đại sứ quán Mông Cổ tại Hà Nội.
(Đ/c: Số 44 Vạn Bảo, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kính chào Đại sứ quán Mông Cổ và hân hạnh phúc đáp công hàm số 119/2019 ngày 9/9/2019 về việc tái xuất khẩu xe ô tô nhãn hiệu Mercedes Benz đã tạm nhận về bảo quản tại trụ sở Đại sứ quán theo Giấy phép số 24/TNK-NG ngày 27/02/2018 do Cục Hải quan TP. Hà Nội cấp qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo - tỉnh Hà Tĩnh như sau:

Đề nghị Đại sứ quán Mông Cổ liên hệ với Cục Hải quan Hà Tĩnh và xuất trình hồ sơ liên quan đến chiếc xe nêu trên để được hướng dẫn thủ tục tái xuất theo quy định

Nhân dịp này, Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam xin gửi tới Đại sứ quán Mông Cổ lời chào trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);
- Cục HQ TP Hà Nội (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn