Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/TTg-ĐMDN
V/v phê duyệt danh Mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ LĐ-TB&XH chuyển thành công ty cphần

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (các công văn số: 4496/LĐTBXH-KHTC ngày 03 tháng 11 năm 2015 và 4819/LĐTBXH-KHTC ngày 24 tháng 11 năm 2015) và ý kiến Bộ Tài chính (công văn số 18664/BTC-TCDN ngày 15 tháng 12 năm 2015) về việc phê duyệt danh Mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, trong đó Nhà nước nắm giữ dưới 50% hoặc không nắm giữ cổ phần, giai đoạn 2016-2018:

- Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực I.

- Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực II.

- Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực III

2. Ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt phương án cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập nêu trên và triển khai các công việc liên quan theo quy định hiện hành.

3. Đối với 40 đơn vị sự nghiệp công lập chưa đủ Điều kiện chuyển thành công ty cổ phần, giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đẩy mạnh hoạt động theo cơ chế tự chủ trong giai đoạn 2016-2018 theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Vũ Văn Ninh;
- Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ; KTTH, KTN;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b).NT

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Vũ Văn Ninh