Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 579/BKHĐT-QLĐT
V/v tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ và Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

Thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, công tác đấu thầu đã đạt được một số kết quả tích cực, đấu thầu qua mạng được triển khai mạnh mẽ, qua đó từng bước tạo lập môi trường đấu thầu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đấu thầu trên cả nước vẫn còn tồn tại bất cập như thời gian trong đấu thầu kéo dài, chưa đảm bảo yêu cầu công khai, kém cạnh tranh; quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu còn để xảy ra nhiều sai sót, vi phạm; nhiều gói thầu thực hiện việc hủy thầu vô căn cứ, có dấu hiệu của việc đấu thầu hình thức hoặc cố tình loại hồ sơ dự thầu/ hồ sơ đề xuất không căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu; nhiều nhà thầu cố tình bỏ giá thấp bất hợp lý để cản trở cuộc thầu. Đối với đấu thầu qua mạng, bên cạnh những địa phương, đơn vị thực hiện tốt theo lộ trình, vẫn còn không ít cơ quan đến nay vẫn chưa thực hiện hoặc thực hiện với tỷ lệ rất thấp.

Để tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu, hạn chế tiêu cực, vi phạm đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ triển khai đấu thầu qua mạng theo quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 (Nghị quyết số 01/NQ-CP), và đảm bảo lộ trình theo quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả (Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước thực hiện các nội dung sau:

1. Về đấu thầu qua mạng

1. Chỉ đạo các chủ đầu tư, bên mời thầu trực thuộc thực hiện nghiêm túc lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm 2020 theo quy định tại Điều 29 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT và theo chỉ tiêu đề ra tại Phụ lục 3 Nghị quyết số 01/NQ-CP, cụ thể là:

- Phải tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, trừ trường hợp đối với các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù. Khuyến khích áp dụng tối đa việc đấu thầu qua mạng đối với các gói thầu có giá trị nằm ngoài hạn mức nêu trên;

- Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 60% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và tổng giá trị gói thầu đạt tối thiểu 25% tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh, trừ trường hợp đối với các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù.

2. Các gói thầu đủ điều kiện thực hiện đấu thầu qua mạng trên Hệ thống:

Hiện nay Hệ thống đã đáp ứng được việc triển khai đấu thầu qua mạng đối với những gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thỏa mãn điều kiện sau:

TT

Lĩnh vực

Phương thức đấu thầu

Loại hợp đồng

1

Hàng hóa

Một giai đoạn một túi hồ sơ

- Trọn gói

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

- Trợn gói

2

Tư vấn

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

- Trọn gói

- Theo thời gian

3

Phi tư vấn

Một giai đoạn một túi hồ sơ

- Trọn gói

- Theo đơn giá cố định

- Theo đơn giá điều chỉnh

4

Xây lắp

Một giai đoạn một túi hồ sơ

- Trọn gói

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

- Trọn gói

- Theo đơn giá cố định

- Theo đơn giá điều chỉnh

3. Kể từ ngày Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành (ngày 01/02/2020), Hệ thống sẽ kiểm tra và tự động phân loại các gói thầu bắt buộc phải thực hiện đấu thầu qua mạng được quy định tại Điều 29 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT.

4. Đối với gói thầu thuộc hạn mức đấu thầu qua mạng được tổ chức lựa chọn nhà thầu sau ngày 31/01/2020 được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu là không đấu thầu qua mạng, thì phải phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu để đảm bảo phù hợp với lộ trình nêu trên.

II. Về tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu, hạn chế tiêu cực, vi phạm

1. Quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước và Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu.

2. Thường xuyên nắm bắt các thông tin, phản ánh, kiến nghị về các hành vi tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu để kịp thời xác minh. Xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu và đăng tải công khai các hành vi vi phạm theo đúng quy định.

3. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, người đứng đầu các ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp; người đứng đầu các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp để xảy ra vi phạm trong quản lý theo thẩm quyền.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị Quý cơ quan có ý kiến gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để kịp thời phối hợp xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Như trên:
- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- VPCP (để p/h);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
- Lưu VT, Cục QLĐT (TL308).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đức Trung