Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5763/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 2977/HQQN-GSQL ngày 06/8/2020 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh báo cáo vướng mắc trong việc thực hiện thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Vướng mắc đối với công văn số 4137/TCHQ-GSQL ngày 19/06/2020

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đã nhận được các vướng mắc của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố về việc thực hiện công văn số 4137/TCHQ-GSQL, tuy nhiên nội dung phát sinh liên quan đến việc xuất khẩu gạo hiện đang được cơ quan Thanh tra Chính phủ thực hiện thanh tra tại Tổng cục Hải quan. Do đó, Tổng cục Hải quan ghi nhận nội dung vướng mắc của đơn vị để hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất khi có kết luận của cơ quan Thanh tra Chính phủ đối với việc xuất khẩu gạo.

2. Vướng mắc đối với công văn số 4561/TCHQ-GSQL ngày 07/07/2020

Để đảm bảo công tác giám sát, quản lý về hải quan tại cảng biển Vạn Gia, xét đặc thù của cảng biển Vạn Gia, Tổng cục Hải quan đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về việc xây dựng chức năng xác nhận hàng qua khu vực giám sát đối với tờ khai vận chuyển, độc lập trên Hệ thống E-Customs theo hướng xác nhận hàng qua khu vực giám sát với tờ khai khai báo nhiều dòng hàng và nhiều lần xuất cho đến khi xuất hết lượng hàng hóa trên tờ khai. Trong thời gian chờ nâng cấp Hệ thống và hoàn thiện chức năng xác nhận hàng thực xuất, công chức hải quan sử dụng chức năng Biên bản bàn giao điện tử trên Hệ thống E-customs V5 để xác nhận hàng đến và thực hiện nghiệp vụ BIA trên Hệ thống VNACCS khi toàn bộ hàng hóa thực xuất

3. Vướng mắc đối với công văn số 4747/TCHQ-GSQL ngày 16/7/2020

Điều 71 Luật Hải quan đã có quy định giao Bộ Tài chính quy định các điều kiện về giám sát hải quan đối với phương tiện vận tải vận chuyển hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan và thực tiễn công tác quản lý, tình hình các vi phạm trong quá trình vận chuyển hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan, Tổng cục Hải quan đã làm việc với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giao thông vận tải và đang xây dựng dự thảo quy định “Điều kiện về giám sát hải quan đối với phương tiện vận tải tham gia hoạt động vận chuyển hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan” đưa vào nội dung Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC và Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hải quan, chủ động phát hiện và ngăn chặn, xử lý hành vi gian lận thương mại đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, gửi kho ngoại quan, quá cảnh hàng hóa, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh thực hiện đúng theo nội dung công văn số 4747/TCHQ-GSQL ngày 16/7/2020 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành