Hệ thống pháp luật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5760/BNN-KHCN
V/v công bố tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực thú y.

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Căn cứ kết quả thẩm định dự thảo 10 tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực thú y tại Công văn số 1309/TĐC-TC ngày 21/5/2018 và Công văn 1894/TĐC-TC ngày 09/7/2018 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo cơ quan biên soạn chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo và hồ sơ theo biên bản thẩm định.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thấy rằng 10 tiêu chuẩn quốc gia (phụ lục đính kèm) sau khi chỉnh sửa đã đáp ứng yêu cầu theo quy định vì vậy đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện thủ tục công bố./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ trưởng (để b/c)
- Lưu: VT, KHCN (TLT-6)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC,
CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Giang Thu

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC GIA ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ
(Kèm theo Công văn số 5760 BNN-KHCN ngày 30/7/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Số hiệu

Tên tiêu chuẩn

1

TCVN 8685-20:2018

Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 20: Vắc xin nhược độc phòng bệnh Newcastle;

2

TCVN 8685-21:2018

Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 21 :Vắc xin phòng bệnh đậu gà

3

TCVN 8685-22:2018

Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 22: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh tụ huyết trùng ở gia cầm

4

TCVN 8685-23:2018

Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 23: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh Salmonella enteritidis ở gà

5

TCVN 8685-24:2018

Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 24: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh Salmonella typhimurium ở gà

6

TCVN 8685-25:2018

Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 25: Vắc xin phòng bệnh giả dại ở lợn

7

TCVN 8685-26:2018

Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 26: Vắc xin nhược độc phòng bệnh viêm thanh khí quản truyền nhiễm ở gà

8

TCVN 8685-27:2018

Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 27: Vắc xin nhược độc phòng bệnh viêm phế quản truyền nhiễm ở gà.

9

TCVN 12284:2018

Mật ong - xác định dư lượng β-lactam bằng kỹ thuật sắc ký lỏng hai lần khối phổ LC-MS/MS

10

TCVN 12285:2018

Mật ong - xác định dư lượng tylosin và licomycin bằng kỹ thuật sắc ký lỏng hai lần khối phổ LC-MS/MS

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 5760/BNN-KHCN năm 2018 công bố tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • Số hiệu: 5760/BNN-KHCN
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 30/07/2018
  • Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  • Người ký: Nguyễn Giang Thu
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 30/07/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản