Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5734/TCHQ-TXNK
V/v hướng dẫn phân loại mặt hàng “Viên ngậm GeloRevoice”

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty cổ phần XNK Y Tế Việt Nam.
(Địa chỉ: 533-535 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP Hồ Chí Minh).

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 11/VM/20 ngày 17/8/2020 của Chi nhánh Công ty cổ phần XNK Y Tế Việt Nam về việc hướng dẫn phân loại mặt hàng “Viên ngậm GeloRevoice”. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Mặt hàng “Viên ngậm GeloRevoice” đã được Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn phân loại tại công văn 2268/HQHCM-TXNK ngày 11/8/2020.

Trong trường hợp còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương