Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 571/TCT-CS
V/v xuất hóa đơn.

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 21444/CT-HTr ngày 26/8/2011 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về vướng mắc liên quan đến cơ sở hạch toán tài sản và trích khấu hao theo quy định đối với trụ sở làm việc.

Theo hồ sơ đính kèm công văn của Cục thuế: Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam và Viện kiến trúc, Quy hoạch đô thị và Nông thôn được Ủy ban nhân dân thành phố Hà nội quyết định cho sử dụng chung diện tích tại Phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để cùng đầu tư xây dựng tòa nhà làm việc theo dự án đầu tư tại Quyết định số 1654/QĐ-UB ngày 6/4/2005. Viện kiến trúc, Quy hoạch đô thị và Nông thôn là đơn vị đứng ra tổ chức các công việc cần thiết (ký kết hợp đồng và thanh quyết toán với các nhà thầu) để đầu tư xây dựng công trình cho đến khi nghiệm thu, quyết toán, bàn giao công trình đưa vào sử dụng. Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam đã thực hiện chuyển tiền cho Viện kiến trúc, Quy hoạch đô thị và Nông thôn với số tiền tương ứng căn cứ vào Quyết định số 617/QĐ-VQH-QLDA ngày 6/10/2005 của Viện Quy hoạch Đô thị Nông thôn (nay là Viện kiến trúc, Quy hoạch đô thị và Nông thôn), Quyết định số 676/QĐ-BXD ngày 9/5/2008 của Bộ Xây dựng.

Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định về thuế giá trị gia tăng, quy định về quản lý và sử dụng hóa đơn và trường hợp cụ thể của Viện Kiến trúc và Công ty CP tư vấn xây dựng công nghiệp & đô thị Việt Nam nêu trên: Viện Kiến trúc phải xuất hóa đơn GTGT cho Công ty CP tư vấn xây dựng công nghiệp & đô thị Việt Nam khi bàn giao công trình và kê khai nộp thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn