Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5654/TCHQ-TVQT
V/v Sử dụng hóa đơn

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Thuế có Công văn số 3330/TCT-CS ngày 21/8/2019 hướng dẫn việc sử dụng hóa đơn đối với trường hợp bán tài sản tịch thu theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền và trường hợp bán tài sản bị kê biên theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền và tài sản được xác định vẫn là của doanh nghiệp (là đối tượng bị cưỡng chế).

Tổng cục Hải quan sao gửi Công văn số 3330/TCT-CS nêu trên để các đơn vị nghiên cứu, thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TVQT(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC TÀI VỤ - QUẢN TRỊ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đàm Viết Nghị