Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5651/BNN-QLCL
V/v phòng chống Covid-19 trong sản xuất kinh doanh thực phẩm thủy sản

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2020

 

Kính gửi:

- Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP);
- Các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut Corona (Covid-19) đang tiếp tục diễn biến phức tạp; thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho người lao động, sản xuất kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm trong nước và đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị:

1. Các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu

- Tiếp tục phổ biến, quán triệt tới toàn bộ cán bộ, nhân viên, người lao động các chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Hướng dẫn “Dịch bệnh Covid và an toàn thực phẩm: Cẩm nang dành cho doanh nghiệp thực phẩm” do Tổ chức Nông lương thế giới (FAO) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ban hành để áp dụng biện pháp phòng ngừa Covid-19 phù hợp tại doanh nghiệp.

- Chủ động cập nhật yêu cầu, biện pháp kiểm soát mới của các thị trường nhập khẩu thủy sản trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp. Đối với thị trường Trung Quốc, ngày 14/7/2020, phía Trung Quốc ra thông báo số G/SPS/GEN/1812 tới WTO về việc kiểm tra Covid-19 trong chuỗi thực phẩm đông lạnh nhập khẩu, theo đó Trung Quốc đã đình chỉ nhập khẩu đối với 03 doanh nghiệp của một trong những đối tác thương mại quan trọng của nước này do có 5 mẫu bên ngoài bao bì sản phẩm tôm đông lạnh và 01 mẫu trên thành phía trong container bị phát hiện dương tính với Covid-19.

- Trường hợp phát hiện có người nhiễm Covid-19, cần kịp thời thông báo đến cơ quan chức năng và áp dụng các biện pháp kiểm soát theo hướng dẫn; đồng thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và PTNT (qua Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản).

2. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam

Đề nghị Hiệp hội tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Hướng dẫn của FAO, WHO về “Dịch bệnh Covid và an toàn thực phẩm: Cẩm nang dành cho doanh nghiệp thực phẩm” tới các Hội viên; đồng thời, cập nhật tác động của dịch tới hoạt động sản xuất, kinh doanh thủy sản và cập thập thông tin về người nhiễm Covid-19 tại doanh nghiệp (nếu có) để kịp thời báo cáo về Bộ.

Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Hiệp hội và các doanh nghiệp chủ động tuân thủ.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phùng Đức Tiến