Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5645/CT-TTHT
V/v Thuế GTGT nộp thừa

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi:

- Ngân hàng TNHH MTV ANZ (Việt Nam)
(Đ/c: Tầng 16 Tòa Gelex Tower, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội - MST: 0103134809)
- Ngân hàng TNHH Shinhan
(Đ/c: 138-142 Đường Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP H Chí Minh - MST: 0309103635)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 09/2019 ngày 24/09/2019 của Ngân hàng TNHH MTV ANZ (Việt Nam) (sau đây được gọi là Ngân hàng ANZ) và công văn số SHB14102019 ngày 14/10/2019 của Ngân hàng TNHH Shinhan (sau đây gọi là Ngân hàng Shinhan) đề nghị hướng dẫn về việc xử lý số thuế GTGT nộp thừa của Ngân hàng ANZ trong giao dịch đã thực hiện giữa Ngân hàng ANZ và Ngân hàng Shinhan. Sau khi báo cáo xin ý kiến Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 13 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của quốc hội nước CHXHCN Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế sửa đổi, bổ sung Điều 47 về xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa.

Căn cứ khoản 2 Điều 29 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ quy định về xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt nộp thừa.

Căn cứ khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ về việc xử lý đối với hóa đơn đã lập.

Căn cứ điểm c.3 khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Căn cứ Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý số tiền thuế nộp thừa, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa.

Căn cứ Điều 14 Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/06/2016 hướng dẫn quản lý hoàn thuế GTGT về việc xác định số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ được bù trừ với số tiền thuế GTGT được hoàn.

Thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 40/TCT-DNL ngày 06/01/2020 của Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT nộp thừa.

Do Ngân hàng ANZ và Ngân hàng Shinan chưa có văn bản thỏa thuận để điều chỉnh hóa đơn GTGT đã lập đối với thỏa thuận chuyển nhượng hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ và chưa thực hiện khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT tại kỳ khai thuế tháng 12/2017 (kỳ có sai sót) để làm căn cứ xác định số thuế GTGT nộp thêm nên chưa có cơ sở để xử lý theo quy định của pháp luật. Đề nghị Ngân hàng ANZ và Ngân hàng Shinhan thực hiện hướng dẫn tại công văn số 81016/CT-TTHT ngày 28/10/2019, công văn số 82203/CT-TTHT ngày 31/10/2019 của Cục Thuế TP Hà Nội trên cơ sở thực hiện hướng dẫn của công văn số 4445/TCT-DNL ngày 12/11/2018 và công văn số 1972/TCT-DNL ngày 17/05/2019 của Tổng cục Thuế.

Trường hợp sau khi Ngân hàng ANZ điều chỉnh hồ sơ khai thuế GTGT, phát sinh số thuế GTGT nộp thừa thì được xử lý theo quy định tại khoản 13 Điều 11 Luật số 21/2012/QH13 ngày 25/11/2012 của Luật Quản lý thuế.

Trường hợp trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị Ngân hàng ANZ liên hệ với Phòng Thanh tra kiểm tra số 8 để được xem xét và hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Ngân hàng TNHH MTV ANZ (Việt Nam) và Ngân hàng TNHH Shinhan được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TKT8;
- Phòng DTPC;
- Lưu: VT, TTHT (2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường